طبق آخرین اخبار اعلام شده در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

: زمان ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹ از ۳۰ بهمن ماه آغاز و تا ۱۰

اسفندماه ادامه دارد و زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹ در تاریخ

۲۶ و ۲۷ تیرماه می باشد ماه می باشدداوطلبان در مدت زمان تعیین شده

با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس

sanjeshp.ir می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدامات لازم را انجام دهند.