بسمه تعالی

کتاب پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی کتاب پزشکی
مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور

١٤٠٠/٢/٩ تاريخ ١٠ شماره اطلاعيه

در خصوص به تعویق افتادن زمان برگزاری
آزمون كارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال١٤٠٠
با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفيق براي تمامي داوطلبان و آرزوی قبولی طاعات در ماه
مبارک رمضان، به اطلاع ميرساند به علت همهگيری بيماری کرونا در سراسر کشور و لزوم رعایت پروتکل-
های بهداشتی و اهميت سلامتی کليه هموطنان عزیز و بالاخص داوطلبان، بر اساس رای شورای سنجش
و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت به تاریخ ٧/٢/١٤٠٠ ،آزمون کارشناسی ارشد سال ١٤٠٠ در زمان مقرر
متعاقبا لام میگردد. ً برگزار نخواهد شد. زمان دقيق برگزاری آزمون از طریق همين سامانه اع
بدین منظور لازم است داوطلبان هر هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه سامانه را ملاحظه نمایند. لازم به
ذکر است در صورت هر گونه تغيير در هر یک از مراحل، مراتب از طریق همين سامانه اعلام خواهد شد.

مرکزسنجش آموزش پزشکی