گذری بر تغذیه اساسی و تغذیه در دوران‌ مختلف زندگی

10%

گذری بر تغذیه اساسی و تغذیه در دوران‌ مختلف زندگی


42,000 تومان 37,800 تومان

تخفیف : 4,200 تومان

آخرین بروزرسانی : 27 دسامبر, 2020

نقد و بررسی : گذری بر تغذیه اساسی و تغذیه در دوران‌ مختلف زندگی

فهرست کتاب گذری بر تغذیه اساسی و تغذیه در دوران‌ مختلف زندگی

فصل اول/ کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

منوساکاریدها……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

دی‌ساکاریدها و الیگو ساکاریدها…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

الیگوساکاریدها………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

پلی‌ساکاریدها……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

گلیکوژن………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

فیبرهای غذایی و فیبر‌های عملکردی…………………………………………………………………………………….. ۱۵

پره بیوتیک‌ها و پروبیوتیک‌ها………………………………………………………………………………………………… ۱۶

هضم و جذب کربوهیدرت‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۷

جذب گلوکز و شاخص گلیسمی…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

کربوهیدرات‌ها و پوسیدگی دندان…………………………………………………………………………………………… ۱۷

جانشین‌های قند………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

فصل دوم/ پروتئین‌ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

ساختارهای مختلف پروتئین‌ها………………………………………………………………………………………………. ۲۰

برخی از عملکرد‌های پروتئین بدن…………………………………………………………………………………………. ۲۰

نقش پروتئین‌ها در تأمین انرژی…………………………………………………………………………………………….. ۲۱

طبقه‌بندی پروتئین و اسیدهای آمینه………………………………………………………………………………………. ۲۱

کیفیت تغذیه‌ای پروتئین………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

تکمیل‌سازی پروتئین………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

عملکرد اسید‌های آمینه بعد از پروسه جذب از پروتئین‌های غذایی………………………………………………….. ۲۲

اسید‌های آمینه، ساختار و متابولیسم آن……………………………………………………………………………………. ۲۳

تقسیم‌بندی اسیدهای آمینه از نظر تغذیه‌ای……………………………………………………………………………… ۲۴

هضم و جذب پروتئین‌ها………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

اسیدهای آمینه گلوکونئوژنیک وکتوژنیک…………………………………………………………………………………. ۲۵

مقادیر توصیه شده غذایی برای پروتئین…………………………………………………………………………………… ۲۵

نیاز به پروتئین و اسیدهای آمینه در بیماری‌ها…………………………………………………………………………… ۲۶

کمبود پروتئین…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل سوم/ چربی‌ها

چربی‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

طبقه‌بندی لیپیدها………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

اعمال چربی‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

خواص چربی‌ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

اسید چرب……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

تری‌گلیسریدها………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

فسفولیپیدها……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

استرول‌ها و کلسترول…………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

کلسترول…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

ایزوپرنوئیدها (ترپن‌ها)…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

فرایند‌های متابولیکی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

لیپیدهای سنتتیک……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

جانشین شونده‌های چربی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ویتامین‌های محلول در چربی……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

درشت‌مغذی‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

طبقه‌بندی ویتامین‌ها………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

فصل چهارم/ ویتامین‌های محلول در چربی

ویتامین A……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ویتامین D……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

بیماری‌های مرتبط با ویتامین D……………………………………………………………………………………………. 48

ویتامین E………………………………………………………………………………………………………………………… 53

ویتامین K……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

ویتامین K و شرایط خاص…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

فصل پنجم/ ویتامین‌های محلول در آب

ویتامین B1……………………………………………………………………………………………………………………… 61

ویتامین B2……………………………………………………………………………………………………………………… 65

ویتامین B3……………………………………………………………………………………………………………………… 69

ویتامین B5 (پنتوتنیک اسید)………………………………………………………………………………………………… ۷۵

ویتامین B6……………………………………………………………………………………………………………………… 77

ویتامین B6……………………………………………………………………………………………………………………… 79

بیوتین یا B8…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

ویتامین B12……………………………………………………………………………………………………………………. 81

ویتامین C……………………………………………………………………………………………………………………….. 86

فصل ششم / مواد معدنی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

کلسیم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

منیزیم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

آهن……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

مس……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

روی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

سلنیم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

کروم…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

ید………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

گواتروژن‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فصل هفتم/ بارداری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

کلسیم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

آهن……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

روی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

آب……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

آلوده‌کننده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

نگرش بالینی: بارداری های پرخطر با اجزاء تغذیه‌ای…………………………………………………………………. ۱۲۷

فصل هشتم/ شیردهی

دوران شیردهی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

فصل نهم/ نوزادی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

نیازهای تغذیه‌ای نوزاد………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

آب……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

آهن……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

فرمولا یا شیر خشک………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

پوسیدگی دندان زود هنگام کودکان (ECC: Early Childhood Caries)………………………………………. 143

فصل دهم/ کودکی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

برگشت توده چربی (Adiposity rebound)……………………………………………………………………………. 145

ارزیابی رشد……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

جبران رشد یا Catch- Up-Growth…………………………………………………………………………………….. 146

نیازهای تغذیه‌ای……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

روی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

ویتامین D……………………………………………………………………………………………………………………… 147

تأخیر رشد Failure To Thrive………………………………………………………………………………………….. 149

اختلال بیش فعالی و کم‌توجهی Attention Deficit Hyperactivity Disorder…………………………….. 149

فعالیت فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

نقش فعالیت بدنی در سلامت کودکان…………………………………………………………………………………… ۱۴۹

فصل یازدهم/ نوجوانی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

دوران بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

تمایز توده چربی و توده بدون چربی بدن……………………………………………………………………………….. ۱۵۱

نیازهای تغذیه‌ای……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

رفتار‌ها و الگوهای غذایی نوجوانان……………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

غربالگری و ارزیابی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

فصل دوازدهم/ بزرگسالی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

سندرم متابولیک………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

سلامت مردان…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

سلامت زنان…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۶

الگوهای تغذیه‌ای…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

فصل سیزدهم/ سالمندی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

تغذیه در پیشگیری از بیماری‌ها در سالمندی…………………………………………………………………………… ۱۶۱

سارکوپنی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

ویتامین‌ها………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۷

مشخصات فنی :

موضوع اصلی :

تغذیه

زبان کتاب :

فارسی

نام نویسنده :

زینب پورعسگری
کارشناس علوم تغذیه، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، رژیم‌شناسی بالینی
سحر آسیایی
کارشناس علوم تغذیه، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، رژیم‌شناسی بالینی

نام انتشارات :

آثار سبحان

سال انتشار :

1399

نوبت چاپ :

اول

شابک کتاب :

‏‫‬‭9786008429470‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جلد کتاب :

شومیز

قطع :

وزیری

تعداد صفحات :

168

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “گذری بر تغذیه اساسی و تغذیه در دوران‌ مختلف زندگی”

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…